Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf resort wedding photographer
Keith Cephus Photography

Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf resort wedding photographer

Joy's amazing portrait by Keith Cephus.